Menu

Lakcid Compan

Regulamin Programu LAKCID COMPAN dla Klientów

Definicje

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz przekazania rabatów na rzecz klientów biorących udział w Programie COMPAN.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają jak poniżej.
3. Program – Program COMPAN
4. Organizator Programu: COGNO Medical Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 111A/83, 02-707 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000557719, NIP: 5213696778, REGON: 361534029. Organizator Programu działa w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY.
5. Zleceniodawca: Podmiot zlecajacy Program oraz finansujący rabaty w Programie COMPAN: „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A
6. Pośrednik: – podmiot, który posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie apteki, prowadzi aptekę ogólnodostępną, zarejestrowany na portalu www.pharmintouch.pl.
7. Uczestnik: Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Polski oraz która chce skorzystać z Kuponu rabatowego w ramach Programu COMPAN.
8. Produkty – produkty o statusie nierefundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, suplementów diety, produktów kosmetycznych, wymienione w Wykazie rabatowanych produktów niniejszego Regulaminu, którym przypisane zostały poszczególne wartości rabatów gotówkowych.
9. Kupon rabatowy – kupon rabatowy pobrany elektronicznie przez Uczestnika Programu, wskazujący wysokość otrzymanego rabatu.

Postanowienia Ogólne:
10. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu COMPAN (dalej „Program COMPAN” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania rabatów Uczestnikom Programu.
11. Regulamin jest dostępny dla Uczestnika na stronie www.cogno.eu/compan oraz u Pośrednika.
12. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
13. Program prowadzony jest w okresie od 11.09.2017 do 9.10.2017, lub do wyczerpania kuponów. Czas trwania Programu u konkretnego Pośrednika może być krótszy.
14. W ramach Programu COMPAN zostaną przyznane rabaty gotówkowe.
15. Program prowadzony jest w aptekach farmaceutycznych.
16. Ostateczny termin zgłaszania reklamacji 31.10.2017
17. Organizator zastrzega możliwość zmiany czasu trwania Programu, w szczególności poprzez jego wydłużenie.

Warunki uczestnictwa w Programie
18. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Polski, wykonująca czynności o których mowa w punkcie 19 oraz 20.
19. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez elektroniczne kanały komunikacji typu SMS, kod QR itp..
20. Uczestnik przystępując do Programu, akceptuje Regulamin i podając swój adres elektroniczny lub numer telefonu uważa się, że wyraził jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłanych od Organizatora Programu.
21. Informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie www.cogno.eu/compan telefonicznie pod numerem 790 256 789.
22. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego lub nieupoważniona wykorzystania Programu, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie Biura Obsługi COMPAN numer telefonu: 790 256 789, (koszt połączenia wg. cennika danego operatora).
23. Udział w Programie jest dobrowolny.
24. Organizator ma prawo ograniczyć całkowitą liczbę Uczestników Programu lub Kuponów rabatowych.
25. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu i anulować refinansowanie rabatów, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik nie spełnia postanowień niniejszego Regulaminu, lub że sposób uczestnictwa Uczestnika nie jest zgodny z zasadami Programu lub dobrymi obyczajami lub działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
26. Uczestnicy nie mogą sobie wzajemnie przekazywać Kuponów rabatowych, nimi się wymieniać, ani ich sobie ani innym osobom darować.
27. Pracownicy Organizatora i Pośredników nie mogą być Uczestnikami Programu.

Zasady rozliczania Kuponów rabatowych
28. Istotą niniejszego Programu jest pobieranie elektroniczne Kuponów rabatowych przez Uczestników Programu, a następnie wymiana ich na rabaty gotówkowe u Pośredników Programu. Kupony rabatowe pobierane są indywidualnie przez każdego z Uczestników. Rabat udzielany jest Uczestnikowi Programu po okazaniu Kuponu rabatowego przez Uczestnika Programu u wskazanego w Kuponie Pośrednika Programu.
29. Uczestnik Programu, w siedzibie Pośrednika, wysyła elektronicznie (poprzez wskazane kanały komunikacji elektronicznej) zapytanie o rabat. Uczestnik, zgodnie z regułami akcji promocyjnej, otrzymuje zwrotnie kupon rabatowy na swój telefon komórkowy.
30. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.
31. Zleceniodawca określa w jakich okolicznościach są przyznawane rabaty na zasadach określonych na stronie internetowej www.cogno.eu/compan.
32. Szczegółowe informacje dotyczące Programu uzyskać mogą Państwo za pośrednictwem infolinii COMPAN numer telefonu 790 256 789 lub na stronie internetowej www.cogno.eu/compan.
33. W przypadku nadużyć, COGNO oraz Zleceniodawca zastrzegają sobie prawo do cofnięcia rabatów przyznanych Uczestnikowi.
34. Kupon rabatowy ważny jest przez 10 minut od pobrania.

Zasady reklamacji
35. Reklamacje dotyczące udzielonych rabatów należy zgłaszać niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, na piśmie, listem poleconym z dopiskiem „LAKCID COMPAN” na adres Cogno Medical Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 111A/83, 02-707 Warszawa lub mailowo na adres: compan@cogno.eu .
36. Organizator rozpatruje reklamacje pisemnie w terminie 14 dni od ich prawidłowego doręczenia Termin ten uważa się za zachowany w przypadku nadania odpowiedzi na reklamację przez operatora publicznego Pocztę Polską S.A.
37. Infolinia dotycząca zasad przeprowadzania Programu czynna jest w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00 – numer telefonu 790 256 789

Przetwarzanie danych osobowych
38. W trakcie realizacji Programu niezbędne może być przetwarzanie danych osobowych Uczestnika lub osoby reprezentującej Pośrednika, na potrzeby realizacji Programu, w szczególności w przypadku procedury reklamacyjnej. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy.
39. Wskazane dane osobowe udostępnione przez osoby o których mowa w pkt. poprzednim przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Programu.
40. Administratorem wskazanych danych osobowych będzie Organizator Programu,
41. Dane osobowe Uczestnika lub osoby reprezentującej Pośrednika nie mogą być udostępnione Zleceniodawcy na potrzeby realizacji Programu.
42. Uczestnik lub osoba reprezentująca Pośrednika, której dane są przetwarzane na potrzeby realizacji Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Postanowienia końcowe
43. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas trwania Programu
44. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Warunki rabatowania Programu LAKCID COMPAN

Przy zakupie dowolnego produktu z listy poniżej, Uczestnik może po wysłaniu SMS otrzymać kupon rabatowy o wartości 3 pln brutto.
• Lakcid 10 amp
• Lakcid 10 kaps
• Lakcid forte 10 fiolek
• Lakcid forte 10 sasz.
• Lakcid forte 10 kaps
• Lakcid L 10 fiolek
• Lakcid L 10 sasz.

plain html
log.txt